Skip to main content Start of main content

Community

Join a community of users and contributors focused on Fedora CoreOS.

Fedora CoreOS er utvikla av eit team i Fedora-prosjektets felleskap som heiter CoreOS Working Group. Den består av offisielle medlemar som har avgjerdsstyresmakt, og dessutan andre bidragsytarar. Finn ut meir om denne gruppa og korleis du kan engasjera deg på CoreOS Working Groups nettstad.

Kommunikasjonskanalar

Forum

Taggen Fedora CoreOS på Fedoras Discourse-baserte diskusjonsforum er ein flott stad å komma i kontakt med andre Fedora CoreOS-brukarar og -bidragsytarar.

Chatt

Du kan chatta med Fedora CoreOS Working Group via anten Matrix eller IRC: #coreos:fedoraproject.org på Matrix og #fedora-coreos på irc.libera.chat.

Måtar å engasjera seg på

Rapportera og diskutera problem

Du kan sjå, rapportera, og diskutera Fedora CoreOS-problem på Fedora CoreOS-problemsporaren.

Delta på eit møte

CoreOS Working Group meetings are open to all current and potential contributors kvar onsdag at 16:30 UTC in #meeting-1​:fedoraproject.org (see fedocal→coreos for updates).

Hendingar

Fedora har arrangement i løpet av året som du kan delta på, vanlegvis fysisk eller virtuelt, for å læra meir om Fedora Workstation og møta andre brukarar og bidragsytarar.

Den årlege konferansen for Fedora-prosjektet

Flock er Fedora-prosjektet sin årlege fleirdagars fysiske konferanse med fokus på bidragsytarane våre. Konferansen alternerer vanlegvis mellom Europa og Nord-Amerika. Konferansen er ein stad for møte og samtaler ansikt til ansikt. Det er ogso ein stad for å feira fellesskapet vårt.

Konferansen finn vanlegvis stad i august kvart år.

Den virtuelle Fedora-prosjektets konferanse

Nest er den virtuelle heime Flocken vår som har vore i gang sidan det globale utbrotet av COVID-19. Det går over tre dagar og inkluderer foredrag, workshops, hackfestar og sosiale arrangement.

Verdsomspennande og lokale Fedora-møte

Hatch er ein serie små, personlege, globale møte som vert arrangerte i vekene før Flock/Nest-konferansen, og som gjer det mogleg for fedoranarar i nærleiken av kvarandre å møtast.

Fedora Magazine er ein nettstad som inneheld promoteringsartiklar og korte rettleiingar om fri programvare og programvare med open kjeldekode som køyrer på eller fungerer saman med operativsystemet Fedora Linux.

Fellesskapsbloggen er ei felles kjelde for medlemar av fellesskapet til å dela viktige nyheiter, oppdateringar, og informasjon om Fedora med andre i prosjektfellesskapet.