Skip to main content Start of main content

Fedora Python Classroom-lab

Ein av fordelane med Fedora for Python-utviklarar er at det er lett å setja opp Python-utvikling. Fedora Python Classroom-laben gjer det endå enklare for lærarar og instruktørar å bruka Fedora i klasserom eller workshops. Operativsystemet er klart til bruk med viktige ting førehandsinstallert — anten med GNOME eller som eit headless-miljø for Docker eller Vagrant. Undervis i Python på Fedora, med Fedora, ved hjelp av dei tinga du elskar: IPython, Jupyter Notebook, fleire Python versjonar, virtualenvs, tox, git, og meir.

Fedora Python Classroom Lab kjem i tre variantar. Anten kan du køyra han i grafisk modus med GNOME, eller du kan virtualisere han med Vagrant eller køyra han i ein Docker-konteinar. Du vel sjølv kva som passar best til undervisningsmiljøet ditt.

Utvalde applikasjonar

Fleire Python-versjonar

Fleire implementeringar av programmeringsspråket Python, inkludert dei nyaste versjonane av CPython og PyPy

Vitenskapelig Python-stakk

Alt du treng for å læra eller undervisa i vitskap i Python, inkludert SciPy

IPython

Eit forbetra interaktivt Python-skal

Jupyter Notebook

Eit nettbasert notatbokmiljø for interaktiv databehandling og visualisering

tox

virtualenv administrasjons- og testhandteringskommandolinjeverktøy

virtuelle miljø

Opprett isolerte python-miljøer

Mu-redigeraren

Ein enkel Python-redigerar for nybyrjarar

Python 3 IDLE

Pythons integrerte utviklings- og læringsmiljø

Last ned Fedora Python Classroom Lab 40

LANSERINGSDATO: tysdag 23. april 2024

For Intel og AMD x86_64 system

Fedora Python Classroom Lab 40Vagrant libvirtvagrant-libvirt.box1.4 GiB

Fedora Python Classroom Lab 40Vagrant VirtualBoxvagrant-virtualbox.box1.5 GiB

Fedora Python Classroom Lab 40Live ISOiso2.2 GiB

For ARM® aarch64 system

Fedora Python Classroom Lab 40Rawraw.xz2.5 GiB

Ingen filer tilgjengeleg for denne versjonen.

Me tek tryggleik seriøst

Når du har lasta ned eit bilete, hugs å stadfesta det for både tryggleik og integritet.

Ved å berekna sjekksummen til avbildinga på di eiga datamaskin og samanlikna ho med den opphavlege sjekksummen, kan du kontrollera at avbildinga ikkje har vorte tukla med eller øydelagt. Avbildingar er ogso gpg-signert med Fedora-nyklar for å demonstrera integriteten deira.

 • Klikk på stadfest-knappen for å lasta ned sjekksumfila for det nedlasta biletet.

 • Importer Fedoras GPG-nykel(ar)

          curl -O https://fedoraproject.org/fedora.gpg
         

  Du kan verifisera detaljane i GPG-nykelen/ane her.

 • Verifiser at sjekksumfila er gyldig

          gpgv --keyring ./fedora.gpg Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         
 • Sjekk at sjekksummen samsvarer

          sha256sum -c Fedora-Labs-40-1.14-*-CHECKSUM
         

Viss det står at fila er gyldig, so er den klar til bruk!

Ved å klikka på og lasta ned Fedora, samtykkjer du i å overhalda Fedoras retningslinjer for eksportkontroll.