From Fedora Project Wiki
 
(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
 
= Systému účtů projektu Fedora =
 
= Systému účtů projektu Fedora =
  
The [https://admin.fedoraproject.org/accounts/ Fedora Account System] keeps track of Fedora Project contributors and the projects they work on. It is used to grant authentication and authorization to various components. This currently includes the various [http://pkgs.fedoraproject.org/ git pkgs repositoriesand [https://bugzilla.redhat.com/ Bugzilla]. ''Note that bugzilla.redhat.com accounts are separate, as FAS can only grant additional privileges to existing accounts. Thus, you should register for bugzilla.redhat.com with the same email you use for your Fedora Account System account.''
+
[https://admin.fedoraproject.org/accounts/ Systému účtů projektu Fedora] eviduje přispěvatele Fedory a projekty, na nichž pracují. Používá se k udělení ověření a autorizací do různých komponent. To v současné době zahrnuje různé [http://pkgs.fedoraproject.org/ git pkgs repozitářea [https://bugzilla.redhat.com/ Bugzillu]. ''Všimněte si, že jsou účty bugzilla.redhat.com odděleny, protože FAS může udělit jen další oprávnění k existujícím účtům. Proto byste se měli zaregistrovat na bugzilla.redhat.com se stejným e-mailem, který používáte pro svůj účet v Systému účtů projektu Fedora.''
  
 
== Používání Systému účtů ==
 
== Používání Systému účtů ==
 
{{Anchor|pouzivani}}
 
{{Anchor|pouzivani}}
  
The main [https://admin.fedoraproject.org/accounts Fedora Accounts page]. It mostly just links to:
+
Hlavní [https://admin.fedoraproject.org/accounts stránka účtů Fedory] obsahuje většinou jen odkazy na:
* [https://admin.fedoraproject.org/accounts/login? Log In] (Completing the [[/NewAccount| NewAccount]] steps are necessary)
+
* [https://admin.fedoraproject.org/accounts/login? Přihlásit] (Je nutné dokončit kroky popsané na stránce [[Account_System/NewAccount/cs | nový účet]])
* [https://admin.fedoraproject.org/accounts/user/resetpass Forgot Password?]
+
* [https://admin.fedoraproject.org/accounts/user/resetpass Zapomenuté heslo?]
* [[/NewAccount|  New Account]]  
+
* [[Account_System/NewAccount/csNový účet]]  
* [[Join|Why Join?]]
+
* [[Join/cs|Proč se registrovat?]]
  
 
== Vnitřní Systém účtů ==
 
== Vnitřní Systém účtů ==
  
* Exporting the email aliases happens hourly, on the hour on bastion hosts.  
+
* Export e-mailových aliasů probíhá každou hodinu, v celou hodinu na baště hostitelů.  
* Exporting git and shell accounts happens after users change information, and usually takes 10-20 minutes to complete.  
+
* Export git a shell účtů probíhá poté, co uživatelé změní informace a obvykle trvá 10-20 minut.
* Exporting the Bugzilla fedora_contrib group from the 'fedorabugs' group happens every 10 minutes.  
+
* Export skupiny přispěvovatelů fedora_contrib ze skupiny 'fedorabugs' probíhá každých 10 minut.  
  
The account system code is available at https://github.com/fedora-infra/fas.  The project page is at https://fedorahosted.org/fas/.
+
Kód systémového účtu je k dispozici na adrese https://github.com/fedora-infra/fas.  Stránka projektu je na adrese https://fedorahosted.org/fas/.
  
 
== FAQ ==
 
== FAQ ==
Line 28: Line 28:
 
=== Potřebuju účet v Systému účtů Fedora? ===
 
=== Potřebuju účet v Systému účtů Fedora? ===
  
Many of the Fedora sub-projects require an account in the Fedora Account System for contributors. The system allows management of contributor agreements, group memberships, a single sign-on usable throughout Fedora services, and more.
+
Mnohé z těchto dílčích projektů Fedory vyžadují existující přispěvatelův účet v Systému účtů. Systém umožňuje správu dohod uzavřené s přispěvatelem, členství ve skupinách, systém jednotného přihlašování používaného ve všech službách Fedory a další.
  
In short, if you wish to contribute to a project which uses FAS accounts, you need an account. If not, you do not.
+
Stručně řečeno, pokud chcete přispívat do projektu využívajícího účty FAS, budete účet potřebovat. Pokud nechcete přispívat, účet nepotřebujete.
  
 
=== Co je dohoda o přispěvateli? ===
 
=== Co je dohoda o přispěvateli? ===
  
This is an agreement that helps to maintain Fedora's free and open source status by making certain that all contributions to the project are properly licensed, and ensuring that all contributions are available under an open source license, even if one is not explicitly declaredFor more information, see [[Legal:Fedora Project Contributor Agreement]]
+
Jedná se o dohodu, která pomáhá udržovat Fedoru svobodnou a open source tím, že zajišťuje, aby měly všechny příspěvky v projektu řádnou licenci a aby byly k dispozici pod open source licencí, i když to není výslovně uvedenoPro více informací viz [[Legal:Fedora Project Contributor Agreement | Dohoda Přispěvatele Projektu Fedora (FPCA)]]
  
The FPCA replaces the former Individual Contributor License Agreement.
+
FPCA nahradila dřívější Licenční smlouvu jednotlivého přispěvatele.
  
 
=== Co je SSH klíč a proč ho potřebuji? ===
 
=== Co je SSH klíč a proč ho potřebuji? ===
  
[http://openssh.org/ SSH] , short for Secure SHell, allows cryptographically authenticated and encrypted connections between computers. SSH is used to tunnel Git connections for the Fedora Project. Whenever you use Git with the Fedora Project, the transaction will be performed through an SSH connection. Your SSH key will identify you to the Git servers, and host keys on the Git servers will allow your computer to verify the remote server, too. An SSH key is only needed if you are planning on contributing source code or content, working on Fedora Project website pages, or using fedorapeople.org.
+
[http://openssh.org/ SSH], zkratka pro Secure SHell, umožňuje kryptograficky ověřené a šifrované spojení mezi počítači. SSH se používá pro tunel připojení z Git k projektu Fedora. Kdykoli budete používat Git s projektem Fedora, transakce bude provedena prostřednictvím připojení SSH. Váš SSH klíč vás bude identifikovat se servery Git a hostitelské klíče na GIT serverech vám umožní ověřit váš počítač se vzdáleným serverem. SSH klíč je potřeba pouze v případě, pokud máte v plánu přispívat do zdrojového kódu nebo do obsahu, pracovat na webových stránkách projektu Fedora nebo používat fedorapeople.org.
  
Viz [[Cryptography | Kryptografie]]
+
Viz [[Cryptography/cs | Kryptografie]]
  
=== Požádal jsem členství ve skupině a to má status neschválené, co to znamená? ===
+
=== Požádal jsem o členství ve skupině a to má status neschváleno, co to znamená? ===
  
New group memberships require approval from the group administrator or a group sponsor. Different groups handle this differently. See the appropriate project pages for the group for the specific process. Some projects, such as PackageMaintainers, will require you to have a dedicated sponsor or complete a certain procedure. Other groups may grant your request as soon as they get around to it.
+
Nové členství ve skupinách vyžaduje schválení od správce nebo sponzora skupiny. Různé skupiny to řeší jinak. Více naleznete na příslušných stránkách projektů pro skupinu pro specifické procesy. Některé projekty, jako je například skupina Správců balíčků budou vyžadovat, abyste měli vyhrazeného sponzora nebo absolvovat určitý postup. Jiné skupiny mohou schválit váš požadavek, jakmile se k tomu dostanou.
  
 
=== Setkal jsem se s podivnou chybu při používání systému účtů, co mám dělat? ===
 
=== Setkal jsem se s podivnou chybu při používání systému účtů, co mám dělat? ===
  
Send an email to the address at the bottom of this page, or file a ticket in the [https://fedorahosted.org/fas/ Account System Trac].
+
Pošlete e-mail na adresu v dolní části této stránky nebo otevřete report na stránkách [https://fedorahosted.org/fas/ Trakování systémových účtů].
  
 
=== Kde mohu získat více informací o systému účtů? ===
 
=== Kde mohu získat více informací o systému účtů? ===
Line 58: Line 58:
 
== Ukončení účtu ==
 
== Ukončení účtu ==
 
=== Dobrovolné ===
 
=== Dobrovolné ===
If you wish to deactivate your account for some reason, simply [https://admin.fedoraproject.org/accounts/user/view edit your account] to remove all personal information, and mark the account as "Inactive."
+
Chcete-li svůj účet z nějakého důvodu deaktivovat, jednoduše [https://admin.fedoraproject.org/accounts/user/view upravte svůj účet] tak, aby byly odstraněny veškeré osobní údaje, a označit účet jako "neaktivní".
{{Admon/warning | Marking an account inactive | Once you mark your account inactive, you will be unable to use it for any authentication in Fedora.  Make sure this is what you want to do before deactivating the account! (Inactive accounts can be reactivated by attempting to [https://admin.fedoraproject.org/accounts/user/view login to FAS] through the Web site. A password reset is then required to reactivate the account.)}}
+
{{Admon/warning | Označení účtu jako neaktivní | Poté, co označíte účet jako neaktivní, nebude možné jej použít pro jakéhokoli ověření ve Fedoře. Ujistěte se, že to je to, co chcete udělat, než provedete deaktivaci účtu! (Neaktivní účty lze opětovně aktivovat při pokusu se [https://admin.fedoraproject.org/accounts/user/view přihlásit do FAS] pomocí webové stránky. Poté je vyžadována změna hesla, aby mohl být účet aktivován.)}}
  
 
=== Z důvodu ===
 
=== Z důvodu ===
  
Malicious usage may result in account termination.  
+
Používání se zlými úmysly může mít za následek zrušení účtu.
Individuals using multiple accounts without prior written approval will have all but one account terminated.
+
Jednotlivci používající více účtů bez předchozího písemného souhlasu budou mít až na jeden všechny účty zrušeny.
  
Users will be warned by email before any accounts are terminated.
+
Uživatelé budou před samotným zrušením účtu nejprve upozorněni e-mailem.
  
 
[[Category:Infrastructure]]
 
[[Category:Infrastructure]]
 +
[[Category:Czech translations]]

Latest revision as of 20:33, 1 October 2016

Systému účtů projektu Fedora

Systému účtů projektu Fedora eviduje přispěvatele Fedory a projekty, na nichž pracují. Používá se k udělení ověření a autorizací do různých komponent. To v současné době zahrnuje různé git pkgs repozitáře a Bugzillu. Všimněte si, že jsou účty bugzilla.redhat.com odděleny, protože FAS může udělit jen další oprávnění k existujícím účtům. Proto byste se měli zaregistrovat na bugzilla.redhat.com se stejným e-mailem, který používáte pro svůj účet v Systému účtů projektu Fedora.

Používání Systému účtů

Hlavní stránka účtů Fedory obsahuje většinou jen odkazy na:

Vnitřní Systém účtů

  • Export e-mailových aliasů probíhá každou hodinu, v celou hodinu na baště hostitelů.
  • Export git a shell účtů probíhá poté, co uživatelé změní informace a obvykle trvá 10-20 minut.
  • Export skupiny přispěvovatelů fedora_contrib ze skupiny 'fedorabugs' probíhá každých 10 minut.

Kód systémového účtu je k dispozici na adrese https://github.com/fedora-infra/fas. Stránka projektu je na adrese https://fedorahosted.org/fas/.

FAQ

Potřebuju účet v Systému účtů Fedora?

Mnohé z těchto dílčích projektů Fedory vyžadují existující přispěvatelův účet v Systému účtů. Systém umožňuje správu dohod uzavřené s přispěvatelem, členství ve skupinách, systém jednotného přihlašování používaného ve všech službách Fedory a další.

Stručně řečeno, pokud chcete přispívat do projektu využívajícího účty FAS, budete účet potřebovat. Pokud nechcete přispívat, účet nepotřebujete.

Co je dohoda o přispěvateli?

Jedná se o dohodu, která pomáhá udržovat Fedoru svobodnou a open source tím, že zajišťuje, aby měly všechny příspěvky v projektu řádnou licenci a aby byly k dispozici pod open source licencí, i když to není výslovně uvedeno. Pro více informací viz Dohoda Přispěvatele Projektu Fedora (FPCA)

FPCA nahradila dřívější Licenční smlouvu jednotlivého přispěvatele.

Co je SSH klíč a proč ho potřebuji?

SSH, zkratka pro Secure SHell, umožňuje kryptograficky ověřené a šifrované spojení mezi počítači. SSH se používá pro tunel připojení z Git k projektu Fedora. Kdykoli budete používat Git s projektem Fedora, transakce bude provedena prostřednictvím připojení SSH. Váš SSH klíč vás bude identifikovat se servery Git a hostitelské klíče na GIT serverech vám umožní ověřit váš počítač se vzdáleným serverem. SSH klíč je potřeba pouze v případě, pokud máte v plánu přispívat do zdrojového kódu nebo do obsahu, pracovat na webových stránkách projektu Fedora nebo používat fedorapeople.org.

Viz Kryptografie

Požádal jsem o členství ve skupině a to má status neschváleno, co to znamená?

Nové členství ve skupinách vyžaduje schválení od správce nebo sponzora skupiny. Různé skupiny to řeší jinak. Více naleznete na příslušných stránkách projektů pro skupinu pro specifické procesy. Některé projekty, jako je například skupina Správců balíčků budou vyžadovat, abyste měli vyhrazeného sponzora nebo absolvovat určitý postup. Jiné skupiny mohou schválit váš požadavek, jakmile se k tomu dostanou.

Setkal jsem se s podivnou chybu při používání systému účtů, co mám dělat?

Pošlete e-mail na adresu v dolní části této stránky nebo otevřete report na stránkách Trakování systémových účtů.

Kde mohu získat více informací o systému účtů?

Obraťte se na vedení.

Ukončení účtu

Dobrovolné

Chcete-li svůj účet z nějakého důvodu deaktivovat, jednoduše upravte svůj účet tak, aby byly odstraněny veškeré osobní údaje, a označit účet jako "neaktivní".

Warning.png
Označení účtu jako neaktivní
Poté, co označíte účet jako neaktivní, nebude možné jej použít pro jakéhokoli ověření ve Fedoře. Ujistěte se, že to je to, co chcete udělat, než provedete deaktivaci účtu! (Neaktivní účty lze opětovně aktivovat při pokusu se přihlásit do FAS pomocí webové stránky. Poté je vyžadována změna hesla, aby mohl být účet aktivován.)

Z důvodu

Používání se zlými úmysly může mít za následek zrušení účtu. Jednotlivci používající více účtů bez předchozího písemného souhlasu budou mít až na jeden všechny účty zrušeny.

Uživatelé budou před samotným zrušením účtu nejprve upozorněni e-mailem.