From Fedora Project Wiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:01, 26 February 2020Mythcat talk contribs 158 bytes +158 Created page with "{{admon/important | Vă rugăm să nu traduceți această pagină | Aceasta este doar o listă de pagini care au fost traduse în limba română (România).}}"