From Fedora Project Wiki

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

28 February 2011

  • curprev 22:3322:33, 28 February 2011Goeran talk contribs 337 bytes +337 Created page with 'Välkommen till den svenska gruppen för översättning av Fedora. Vi agerar tillsammans med den [http://www.tp-sv.se/ svenska grenen av Translation Project] där även t.ex. ö...'